مقالات علمی
سلامت مردان
خواب روزانه
مقایسه دی اکسید کربن
جراحی در عملیات پدافندی
بررسی اثرات ضد ایسکمی دوپامین
لوله گذاری سخت
ضایعات عروقی مجروحین
ضایعات ناشی از گرما
نقش سازه های مسحکم بیمارستانی
بسیج جامعه پزشکی
آسیب های سیستم اروژنیتال
خون و فرآورده های آن در جنگ
درد در تجویز پروپوفول
letter to Edittor
تزریق خون در فضای اپیدورال کمری
استفاده از انفوزیون پروپوفول و آلفنتانیل
کاهش درد کمر بعد از اپیدورال
بیماری های همراه کهنسالی
داروهای مصرفی در کهنسالان
اجرای فشار مداوم راه هوایی
سوختگی های چهارشنبه سوری
Apnea and Head Position on CVP
تنفس مکانیکی به روش جت
بیهوشی برای CABG بدون پمپ
نقش متادون در معتادان تریاک
هماتوکریت قابل قبول در مجروحین
انواع پیس میکر آندوکاردی و ... در کودکان
شیوع عفونت در بخش مراقبت های ویژه
Therapeutic Urogenital Modalities - war
5% hypertion Solution
غلظت یون سدیم پس از پیوند کلیه
متادون تسکین دهنده انتخابی درد بعد ازعمل
Renal Transplant& Cardiac Surgery
درد در جانبازان قطع نخاع
Prolonged recovery of Consciousneess
Different dosage of TNG
Bleeding with using clopidogrel
پانکرونیوم