ایام کودکی و محصلی

نذر پدرم

نذر پدرم

به جراحت ، درمان و نجات پدرم از مرگ و نذر اومی پردازم.

هنر ماشین نویسی

هنر ماشین نویسی

گواهی پایان دوره ماشین نویسی در آموزشگاه هنر در سال 1350 خورشیدی