خاطرات دانشکده

خون در جبهه

خون در جبهه

شمایی از مصرف خون در جبهه در دفاع مقدس