عملکرد در مجلس

با روی کار آمدن دولت نهم و با عنایت به مصوبات مربوط به گازرسانی در سال 1384 و 1385 شرکت ملی گاز با علاقه بیشتری کارها را نسبت به دولت قبلی تعقیب میکند

با روی کار آمدن دولت نهم و با عنایت به مصوبات مربوط به گازرسانی در سال 1384 و 1385 شرکت ملی گاز با علاقه بیشتری کارها را نسبت به دولت قبلی تعقیب میکند

با روی کار آمدن دولت نهم و با عنایت به مصوبات مربوط به گازرسانی در سال 1384 و 1385 شرکت ملی گاز با علاقه بیشتری کارها را نسبت به دولت قبلی تعقیب میکند